Seuramme säännöt

TALVIUIMARIENKERHO RY

VUOSIKOKOUKSEN JA 2017 JA PRH:N 28.3.2017 VAHVISTAMAT SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Talviuimarienkerho ry, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen virallinen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talviuinnin harrastusta fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpitäjänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1, Järjestää ja ylläpitää uinti- ja saunomismahdollisuuksia

2. Pitää auki avantoa talvikautena

3. Huolehtii käytössään olevista tiloista ja omaisuudesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. Omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta.
 2. Järjestää tapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia.
 3. Julkaista omaa tiedotuslehteä.
 4. Ylläpitää yhteyksiä muihin talviuinti-, uinti- ja saunayhdistyksiin
 5. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENYYS

3§ Jäsenten valinta:

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhden jäsenen suosittelema hyvämaineinen yksityishenkilö. Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella päätöstään, eikä siitä voi valittaa.

4§ Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, jossa on jokaisen jäsenen nimi, yhteystiedot, syntymäaika, liittymispäivämäärä ja jäsenyyden laatu.

5§ Jäsenyyden velvoitteet

Yhdistyksen jäsenen velvoitteena on:

 1. Yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun; uinti- ja/tai saunamaksun sekä liittyessä liittymismaksun maksaminen eräpäivään mennessä.
 2. Yhdistyksen tarkoituksen, muiden yhdistyksen jäsenten, yhdistyksen hallussa olevan omaisuuden ja hallituksen laatimien ohjeiden noudattaminen, hyvätapainen käyttäytyminen sekä yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen laatimien ohjesääntöjen noudattaminen.

6§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen alla mainitulla erottamisperusteella:

 1. On jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 2. On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
 3. Loukkaa jatkuvasti ja huomautuksista huolimatta yhdistyksen perinteitä tai hallituksen antamia ohjeita

.

8§ Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisperuste. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Edellä mainitun lisäksi yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kolmen kuukauden aja maksamatta.

PÄÄTÖKSENTEKO

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous on pidettävä vuosittain helmikuussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään tammikuun 15. päivä.

10§ Yhdistyksen kokouksessa päätettävät asiat:

Yhdistyksen kokouksessa päätetään:

 1. Äänestys- ja vaalijärjestyksestä
 2. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 3. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
 4. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten (5-7) ja varajäsenen valitsemisesta tai erottamisesta.
 5. Jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta.
 6. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta.
 7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta.
 8. Hallituksen jäsenten, toimihenkilön sekä toiminnantarkastajan palkoista ja palkkioista.m
 9. Kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huoattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.
 10. Jäsenten kirjallisesti hallitukselle ilmoittamista muista asioista.
 11. Yhdistyksen purkamisesta.

11§ Kokouskutsu

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12§ Jäsenen äänioikeus

Jokaisella 16 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.

YHDISTYKSEN HALLINTO

13§ Hallitus ja toimihenkilö

Hallitus

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, viidestä seitsemään jäsentä ja varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen valinta

Hallituksen puheenjohtajan, viidestä seitsemään jäsentä ja varajäsenen valitsee yhdistyksen kokous siten, että parittomina vuosina valitaan hallituksen puheenjohtaja, kahdesta neljään jäsentä ja varajäsen, parillisina vuosina hallituksen kolme jäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Toimihenkilö

Yhdistyksellä on yksi toimihenkilö, saunamajuri, jonka valitsee yhdistyksen hallitus.

14§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi varapuheenjohtajalla ja yhdellä hallituksen jäsenellä yhdessä.

15§ Tilikausi ja toimikaudet

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja toiminnan- tai tilintarkastajien toimikausi varahenkilöineen on yksi vuosi.

PURKAUTUMINEN

16§ Yhdistyksen purkautuminen

Velkojen maksun jälkeen jäljelle jääneet varat ja arkisto siirtyvät Suomen Uimaliitto ry:lle. Yhdistys katsotaan puretuksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

YHDISTYSREKISTERIIN MERKITSEMINEN

17§ Muutosilmoitus

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen puheenjohtaja, rekisteriin merkityn hallituksen muun jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on tehtävä rekisteriin ilmoitus. Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään rekisteriin.

18§ Purkautumisilmoitus

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä rekisteriin ilmoitus, josta käy ilmi, ketkä ovat toimineet selvitysmiehinä samoin kuin se, että selvitystoimen on saatettu loppuun.

error: Tämä sivuston kaikki sisältö on kopiosuojattu !